paragraph

Najważniejsze informacje o prawie karnym

            Choć każdy obywatel ma obowiązek postępować zgodnie z prawem, mało kto w rzeczywistość poświęcił choć kilka chwil, by bliżej zapoznać się z obowiązującym prawem. Nie od dziś wiadomo, że nieznajomość prawa szkodzi, więc warto poświęcić choć trochę czasu, by poznać choć jego podstawy.

Prawo karne

            Postępowanie karne to pojęcie, które określa jedynie niewielki wycinek procesowego prawa karnego. Może ono przybrać formę postępowania karnego przygotowawczego, postępowania głównego, postępowania karnego odwoławczego lub postępowania przyspieszonego.

            Prawo karne procesowe to zespół norm, które regulują postępowanie w sprawach o różne przestępstwa. Jego celem jest respektowanie przestrzegania prawa przez człowieka. Reguluje ono sprawy w zakresie tego, czy osoba nie narusza przepisów obowiązujących w danym czasie. Wszelkie działania, które są niezgodne z prawem i są wymienione w kodeksie jako przestępstwa podlegać będą właśnie pod prawo karne procesowe. Jako przestępstwo należy rozumieć przekroczenie bądź naruszenie prawa, za które należy spodziewać się określonej kary. Prawo karne procesowe dąży więc do tego, by każdy sprawca został ukarany.

ta droga

Proces i procedura

            Jako proces karny rozumie się zespół czynności, których wykonanie prowadzić ma do wykrycia przestępstwa, osądzenia sprawcy oraz wykonania kary. Należy więc z nim kojarzyć dochodzenie oraz śledztwo, które dążą do wykrycia sprawców przestępstw, rozprawę przed sądem oraz wydanie wyroku bądź postanowienia, wykonywanie kary, orzekanie środków karnych oraz zabezpieczających.

            Procedura karna zawarta jest wprost w przepisach Kodeksu postępowania karnego. Znaleźć w niej można informacje na temat sposobów postępowania z podejrzanym czy oskarżonym, daje ona więc dokładne wytyczne organom postępowania. Określa ona również prawa, obowiązki oraz schematy działań.

Materiały

            Na prawo karne materialne składają się zasady odpowiedzialności za popełnione przestępstwo, formy jego popełnienia, znamiona czynów niedozwolonych, okoliczności wyłączające winę, kary jako reakcje na zabroniony czyn, środki karne, zasady wymiaru kary i środków karnych, recydywę, okresy probacji (zawieszenia wykonania kary). Jego normy realizuje postępowanie karne.

puzzle

           Postępowanie karne zostanie wszczęte, gdy spełnione zostaną pewne warunki. Określa się je jako przesłanki procesowe. Jedynie czyn określony przez Kodeks karny jako zabroniony jest podstawą do wszczęcia postępowania. Prawo karne Wrocław jest bardzo dobrze rozwinięty. W przypadku gdy w przepisach kodeksu nie odnajdziemy jakiegoś czynu wraz ze wskazaniem wymiaru kary za niego, jego sprawca nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności.

Kiedy nie dojdzie do postępowania?

            Postępowanie karne nie zostanie wszczęte bądź trwające postępowanie zostanie umorzone w takich sytuacjach jak brak danych, które umożliwiają podejrzenie popełnienia jakiegoś czynu, dany czyn nie został wymieniony jako zabroniony bądź ma on znikomą szkodliwość społeczną. Dzieje się tak również w przypadku gdy podejrzany/oskarżony zmarł, karalność się przedawniła, sprawca nie podlega polskiemu orzecznictwu bądź sprawa o ten sam czyn jest już prawomocnie zakończona lub wszczęta wcześniej właśnie się toczy.