Odszkodowanie w procesie karnym

Mało kto wie, że w procesie karnym może zostać zarządzone odszkodowanie. Przez to bardzo często osoby będące pokrzywdzonymi poprzez sprawców czynów zabronionych nie dołączają do postępowania w charakterze oskarżycieli posiłkowych. Pod wieloma względami skorzystanie z uprawnienia do żądania odszkodowania jest jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Orzeczony w postępowaniu karnym obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody (odszkodowanie) albo zadośćuczynienia za doznane krzywdy często może być nie tylko szybszy, ale i bardziej korzystny niż zasądzony w postępowaniu cywilnym. Dodatkowo nie jest to nic ryzykownego, ponieważ w razie orzeczenia tylko części odszkodowania, reszty można domagać się w postępowaniu cywilnym.

Korzyści występowania w postępowaniu kranym

Działanie w postępowaniu karnym z perspektywy pokrzywdzonego jest bardzo korzystne. W postępowaniu karnym organy ścigania stosują zasadę oficjalności, która nakłada na nie obowiązek oskarżania i popierania oskarżenia przed sądem względem osób, które dopuściły się popełnienia przestępstwa. Oznacza to, że prokurator będzie działał na postawie swojej funkcji, uwzględniając też interesy pokrzywdzonego. Także sąd w postępowaniu karnym obarczony jest obowiązkiem wyjaśniania kwestii, których do tej pory nie wyjaśniono dostatecznie, a są one dla sprawy istotne. Rolą pokrzywdzonego jest w zasadzie jedynie złożenie wniosku o orzeczenie odszkodowania. Takie odszkodowanie jest odszkodowaniem w pełni tego słowa znaczeniu, a więc wyrównującym powstałą szkodę (wraz z utraconymi korzyściami, o ile takie występują). W razie niezłożenia takiego wniosku sąd może (ale nie musi) orzecz obowiązek naprawienia szkody, lecz brak działania w tym względzie pokrzywdzonego jest pewnego rodzaju ryzykiem.

Zwiększenie szans

Pokrzywdzony, który chce zwiększyć swoje szansy może wstąpić do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy i obok prokuratora występować przeciwko oskarżonemu. Powołując dowody i zadając pytania świadkom przyczynia się do zwycięstwa, a więc do orzeczenia odszkodowania. Oskarżyciel posiłkowy (co jest zalecane) może ustanowić pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.